Български English
 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0337-С01

 

 

 

„Палинико“ ООД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0337-С01 „Подобряване на ефикасността на производствения процес и разнообразяване на продуктовия асортимент в „Палинико“ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.