Български English
 

Договор по ОП „ Иновации и Конкурентоспособност „

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

N. BG16RFOP002-2.001-0337-C01 / 23.12.2015г.

по ОП „Иновации и Конкурентоспособност„ 2014-2020г. публикуваме.

 

Документация за провеждане на процедура „ избор с публична покана „ с предмет:

 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център с ЦПУ – 1бр.

 

Документация:

 

Краен срок за подаване на оферти – 16.00ч. На 12.04.2016г.