Български English
 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1396-C01

 

"Палинико" ООД сключи с Министерството на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1396-C01

" Повишаване на производствения капацитет на "Палинико"ООД, чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване " по процедура BG16RFOP002-2.040

"Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия"