Български English
 

"Документация за избор на изпълнител по договор BG16RFOP002-2.040-1396-C01"

 

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

N. BG16RFOP002-2.040-1396-C01 за "Повишаване на производствения капацитет на "Палинико" ООД чрез закупуване на високопроизводително технологично оборудване" публикуваме.

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален Струг с ЦПУ - 1бр.

Документация: